Stadgar

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Klicka HÄR för PDF

Verksamhetsidé – antagen av Riksidrottsförbundet 5 oktober, 2022.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, själva essensen av det vi vill vara, är: ”Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.”

Vision

Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott – världens bästa.

Svensk idrottsrörelse vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en bildnings- och utbildnings-verksamhet i världsklass.

Värdegrund

Idrottsrörelsens värdegrund består av fyra grundläggande principer. Dessa är beslutade av RF-stämman, de ingår i RF:s stadgar och är vägledande för all verksamhet som bedrivs inom ramen för RF:s medlemsförbund och deras föreningar:

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

STADGAR för Sotenäs Golfklubb, som är en ideell förening stiftad den 14 juli 1987.

Stadgarna fastställda 2 juli 1988

Stadgarna ändrade 5 april 1996

Stadgarna ändrade 5 november 2023

1 kap ORGANISATION

1 § ÄNDAMÅL

Sotenäs Golfklubb har som övergripande ändamål att bedriva och utöva idrotten golf enligt definition i Svenska Golfförbundets stadgar.

I ändamålet inryms också att tillhandahålla en Golfanläggning och bedriva verksamheter som är angivna i 2 kap. 2 – 5 §§.

Sotenäs Golfklubb ska verka för att medlemmarna kan utöva idrotten golf i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund (1 kap. RF:s stadgar). Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § NAMN OCH HEMORT

Golfklubbens fullständiga namn är Sotenäs Golfklubb (Sotenäs GK).

Sotenäs Golfklubbs organisationsnummer är 854600–6290.

Sotenäs Golfklubb har sin hemort i Sotenäs Kommun.

3 § SAMMANSÄTTNING

Golfklubben består av de fysiska personer som har beviljats medlemskap i Sotenäs Golfklubb.

4 § TILLHÖRIGHET

Sotenäs Golfklubb är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom dessa medlemskap är klubben även medlem i RF-SISU-distriktet Fyrbodal samt Bohuslän-Dals Golfdistriktsförbund (BDGDF).

Sotenäs Golfklubb är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och fattade beslut.

På begäran av RF och övriga organ, enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar, är Sotenäs Golfklubb skyldig att lämna uppgifter, och att ställa klubbens handlingar till förfogande, till dessa organ.

5 § BESLUTANDE ORGAN

Sotenäs Golfklubbs beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

SGF.

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden: 1 januari t.o.m. 31 december.

7 § FIRMATECKNING

Sotenäs Golfklubbs firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda Sotenäs Golfklubb ska återrapportera till styrelsen.

8 § STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller, i brådskande fall som inte kan invänta ett årsmöte, av styrelsen.

9 § STADGEÄNDRING

Årsmötet beslutar om ändring av Sotenäs Golfklubbs stadgar. För ändring krävs att förslaget biträds av minst 2/3 av antalet lämnade röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen i form av motion eller proposition till årsmötet. För beslut krävs enligt 4 kap. 1 § att frågan om ändring av stadgarna varit med i föredragningslistan med möteshandlingar till årsmötet.

Beslut om stadgeändring ska alltid i efterhand insändas till SGF och BDGDF. SGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

10 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

Årsmötet beslutar om upplösning av Sotenäs Golfklubb. För upplösning krävs att förslaget biträds av minst 2/3 av antalet lämnade röster.

Förslag till upplösning av golfklubben får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen i form av motion eller proposition till årsmötet. För beslut krävs enligt 4 kap. 1 § att frågan om upplösning av Sotenäs Golfklubb varit med i föredragningslistan med möteshandlingarna till årsmötet.

Golfklubbens nettotillgångar efter slutlig reglering av samtliga skulder och förpliktelser ska användas till ett bestämt golffrämjande ändamål som ska omfattas av och framgå av årsmötets beslut.

Vidare ska årsmötet besluta om var Sotenäs Golfklubbs handlingar med mera ska arkiveras, till exempel i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Kopia av årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart efter årsmötet skickas till SGF.

11 § REDOVISNING AV VERKSAMHETEN

Sotenäs Golfklubb ska följa bokföringslagens regler om löpande bokföring av alla ekonomiska transaktioner samt i enlighet med god redovisningssed upprätta en resultat- och balansräkning.

Sotenäs Golfklubb ska i egenskap av moderförening i Golfkoncernen följa tillämpliga regler för redovisning av koncern.

Styrelsen ska årligen sammanfatta såväl Sotenäs Golfklubbs som Golfkoncernens verksamhet i en skriftlig verksamhetsberättelse samt upprätta en årsredovisning som innehåller en förvaltnings-berättelse, balans- och resultaträkning med noter till dessa.

 

2 kap GOLFANLÄGGNINGEN OCH GOLFBANAN

1 § GOLFKONCERNEN

Sotenäs Golfklubb är majoritetsägare i bolaget Golfutveckling i Sotenäs AB, organisationsnummer: 556986–2682 (GISAB) vars ändamål är att inom ramen för Sotenäs Golfklubbs ändamål driva, förvalta och utveckla golfverksamhet på Golfanläggningen. Tillsammans formar Sotenäs Golfklubb och GISAB en koncern som fortsättningsvis benämns Golfkoncernen.

Sotenäs Golfklubb har upplåtit golfbanan med nyttjanderätt till GISAB, för bolagets ändamål, och återhyr Golfbanan för idrottsverksamhet i enlighet med ett mellan parterna tecknat nyttjanderättsavtal.

2 § GOLFANLÄGGNINGEN

Golfanläggningen är belägen på marker på och intill Önna gård, Önna 2:2, 456 93 Hunnebostrand, Sotenäs kommun. Området upplåts till Sotenäs Golfklubb via markarrenden.

På golfanläggningen finns en golfbana med totalt 27 banvärderade golfhål (Golfbanan), övningsfält, golfstudio samt hotellbyggnad med restaurang, klubblokal, reception och kontor för Golfkoncernens administration, omklädningsrum, parkering för golfbilar och förråd. På anläggningen finns också en golfshop, lokal för förvaring av medlemmarnas golfutrustningar samt maskinhall för Golfkoncernens maskinpark.

Golfanläggningen och tillhörande fast egendom och byggnader ägs, förvaltas och drivs av Golfkoncernen. Marken för Golfbanan upplåts via markarrenden.

3 § TRÄNARVERKSAMHETEN

Sotenäs Golfklubb kan besluta att tränarverksamheten inom Golfklubben ska bedrivas i GISAB:s eller annans regi inklusive att tränare bedriver egen näringsverksamhet.

4 § GOLFSHOP OCH TRÄNINGSOMRÅDEN

Golfshop finns på Golfanläggningen och ska drivas i GISAB:S eller annans regi.

Träningsområden med Driving Range och övningsgreener finns på Golfanläggningen och ska drivas antingen i Golfkoncernens eller annans regi.

5 § RESTAURANGVERKSAMHETEN

Restaurang- och kioskverksamhet finns på Golfanläggningen och ska drivas antingen i Golfkoncernens eller annans regi.

6 § FÖRFOGANDE ÖVER GOLFKONCERNNENS TILLGÅNGAR

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta Golfkoncernens fasta egendom ska fattas av årsmötet i Sotenäs Golfklubb. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom ifall då det gäller del av ett hus.

Årsmötets beslut är giltigt med biträde av minst 2/3 av antalet lämnade röster.

7 § NYTTJANDE OCH TILLGÅNG TILL GOLFBANAN OCH GOLFANLÄGGNINGEN

Rätt att spela på golfbanan har:

 • medlem i Sotenäs Golfklubb som har innehar spelrätt utfärdad av GISAB enligt bolagets spelrättsregister samt har erlagt beslutade avgifter till Sotenäs Golfklubb och GISAB.
 • greenfee-gäst som erlagt av GISAB beslutade avgifter för spel
 • den som av annat skäl medges spel på golfbanan.

Styrelsen för GISAB beslutar om avgifter för greenfee-spel samt övriga villkor för bokning och spel på Golfbanan och nyttjande av övriga delar av Golfanläggningen.

3 kap GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

1 § MEDLEMSKAP

Medlemskap i Sotenäs Golfklubb beviljas på ansökan från person som stöder Sotenäs Golfklubbs ändamål.  Sotenäs Golfklubb har rätt att pröva ansökningarna och bevilja medlemskap i den takt som medges av tillgängligheten till spel på Golfanläggningen.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Sotenäs Golfklubbs ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada Sotenäs Golfklubbs intressen. Ansökan får också avslås om sökande tidigare varit medlem och utträtt enligt 3 kap. 5 § 3.e stycket och inte med ansökan reglerar de avgifter som föranledde utträdet.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den person som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Styrelsen kan också besluta att medlemsansökningar och beviljande av medlemskap ska ske via en automatisk digital process.

Medlemskap gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledning till att medlemskapet ifrågasätts.

I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet.

Beslutet ska inom tre dagar, från dagen för beslutet, skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får av den sökande överklagas till SGF inom tre veckor.

1 A § HEDERSMEDLEMSKAP

Genom beslut på årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i golfklubben. Årsmötet beslutar även om vilka avgifter hedersmedlemmen befrias från att betala.

1 B § SPELRÄTTER

Spelrätt utfärdas av GISAB efter beslut på årsmötet. Antalet spelrätter och närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter beslutas av årsmötet.

En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt ska utställas på personen i fråga. Spelrättsregistret ska för varje spelrätt innehålla uppgifter om dess nummer, innehavarens namn och Golf-ID samt, efter en spelrätts övergång, den nye innehavarens namn och Golf-ID.

Medlemskapet i Sotenäs Golfklubb är skilt från innehavet av en spelrätt i GISAB och vice versa. Innehavet av en spelrätt konstituerar inte i sig ett medlemskap i Sotenäs Golfklubb. Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan ansöka om medlemskap i enlighet med 3 kap. 1 §.

2 § RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem

 • ska följa dessa stadgar och de beslut som fattas av Sotenäs Golfklubb samt följa de i 1 kap. 4 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
 • ska betala medlemsavgift till Sotenäs Golfklubb, spelavgift till GISAB samt övriga avgifter som beslutas av Sotenäs Golfklubb och GISAB,
 • ska alltid tillse att korrekt postadress, telefonnummer och e-postadress är antecknad i medlemsregistret,
 • har rätt att nyttja Golfbanan och Golfanläggningen enligt bestämmelserna i 2 kap. 7 §,
 • har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till regelbunden information om Golfkoncernens angelägenheter och ekonomiska ställning,
 • har inte rätt till behållning av klubbens tillgångar eller egendom vid upplösning av Sotenäs Golfklubb,
 • accepterar genom sitt medlemskap i Sotenäs Golfklubb att Golfkoncernen behandlar personuppgifter för ändamålet att administrera verksamheten enligt Sotenäs Golfklubbs ändamål,
 • har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som medlemskapet i Sotenäs Golfklubb, och rättigheten att spela på GISAB:s Golfanläggning, medför,
 • accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för åligganden och skyldigheter som följer av medlemskapet i Sotenäs Golfklubb och rättigheten att spela på GISAB:s Golfanläggning.

3 § MEDLEMSKATEGORIER OCH MEDLEMSAVGIFT TILL SOTENÄS GOLFKLUBB OCH GISAB

Årsmötet ska besluta om

 • medlemskategorier och medlemsavgift i Sotenäs Golfklubb,
 • spelrättskategorier i GISAB,
 • spelavgift i GISAB som beroende på val av spelrättskategori ger rätt till spel på Golfbanan,
 • avgifter till Sotenäs Golfklubb och GISAB vid försenad betalning,
 • övriga villkor för betalning av medlems- och spelavgifter.

Medlemsavgiften och spelavgiften gäller för ett helt verksamhetsår (12 månader). Medlem har inte rätt till återbetalning av inbetald medlemsavgift och spelavgift i händelse av utträde eller uteslutning under pågående verksamhetsår.

Styrelsen administrerar hanteringen av medlems- och spelavgifterna och beslutar om fakturerings- och betalmodeller. Om Sotenäs Golfklubb eller GISAB medgett medlem att delbetala medlems- och/eller spelavgift över en längre tidsperiod, och medlemmen inte fullgör sådan betalning, har styrelsen rätt att kräva att medlemmen ska slutbetala medlems- och/eller spelavgiften i enlighet med dessa stadgar och de regler som årsmötet beslutat.

Betalningsskyldighet för det aktuella eller kommande verksamhetsåret inträder för senast vald medlems- och spelrättskategori vid övergången till nytt verksamhetsår. Byte av medlems- och spelrättskategori ska göras senast den 30 november året före verksamhetsåret. Betalnings-skyldigheten gäller för såväl avgifter till Sotenäs Golfklubb som till GISAB.

Medlem har rätt att återfå eventuell förskottsbetalning av medlems- och/eller spelavgift som betalats till Sotenäs Golfklubb eller GISAB innan betalningsskyldighet inträtt enligt föregående stycke.

4 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i Sotenäs Golfklubbs idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Sotenäs Golfklubb har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Medlem får, om inte Sotenäs Golfklubbs styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning samt spel eller träning på annan golfanläggning, representerar medlemmen alltid Sotenäs Golfklubb.

5 § UTTRÄDE

Medlem, som önskar utträda ur Sotenäs Golfklubb, ska skriftligen anmäla detta samt ange fr.o.m. vilket datum utträdet ska gälla. Sotenäs Golfklubb ska skyndsamt bekräfta medlemmens utträde.

Styrelsen ska, i enlighet med av årsmötet beslutade avgifter, bestämmelser och rutiner, fastställa de därigenom slutliga avgifterna, fodringarna och skulderna som den utträdande medlemmen måste betala eller erhålla per utträdesdagen eller vid senare tillfälle.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser enligt dessa stadgar ska anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att medlemmen mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att besvara skrivelsen, eller att betala avgifterna trots att styrelsen inte beviljat ytterligare anstånd, ska medlemmen anses ha anmält sitt utträde.

Om inte annat beslutas, upphör medlemskapet när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

6 § UTESLUTNING

Medlem får uteslutas ur Sotenäs Golfklubb om medlemmen motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, dessa stadgar, eller på annat sätt skadat Sotenäs Golfklubbs intressen.

Medlem får också, utan iakttagande av 3 kap 5 § 3.e stycket, uteslutas om medlemmen, trots anmodan inte betalat medlems- eller spelavgift enligt 3 kap 3 § till Sotenäs Golfklubb eller GISAB.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning ska avfattas skriftligen av styrelsen.

Styrelsen måste, innan slutligt beslut fattas om uteslutning eller varning, ge medlemmen tillfälle att inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter och händelser som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I det slutliga skriftliga beslutet ska de närmare omständigheter och händelser som utgör skäl till uteslutningen eller varningen redovisas. Beslutet ska också innehålla uppgifter om tidsfrist och vad medlemmen i övrigt behöver göra för att överklaga beslutet enligt 3 kap 7 §. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

7 § ÖVERKLAGANDE

Styrelsens beslut att vägra medlemskap, förklara medlemskap som upphört, meddela varning eller att utesluta medlem får överklagas till SGF av den berörde. Överklagandet ska göras, enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar, inom tre veckor från meddelat beslut.

8 § MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE

Beslut om medlemskapets upphörande gäller inte förrän klagotiden gått ut, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

4 kap. ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

1 § TIDPUNKT OCH KALLELSE

Årsmötet, som är Sotenäs Golfklubbs och GISAB:s högsta beslutande organ genomförs i form av ett vårmöte.  Vårmöte ska hållas före april månads utgång.

Styrelsen beslutar om tidpunkt och plats för årsmötet.

Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen dels genom kungörelse senast två (2) månader före årsmötet, dels genom utsändande av föredragningslista med möteshandlingar senast tre (3) veckor före årsmötet.

I kungörelsen ska alltid anges tid och plats för årsmötet samt påminnelse om medlemmarnas motionsrätt.

Kungörelse och föredragningslista med möteshandlingar ska alltid dels publiceras på Sotenäs Golfklubbs hemsida, dels distribueras med e-post till av medlemmarna antecknade e-postadresser i medlemsregistret.

Beslut om stadgeändring eller fråga av större betydelse för Sotenäs Golfklubb, Golfkoncernen eller medlemmarna får inte fattas om frågan inte varit med i föredragningslistan med möteshandlingar till årsmötet.

Utöver föredragningslistan ska möteshandlingarna omfatta verksamhetsberättelse, årsredovisning/ årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan, styrelsen förslag, inkomna motioner med styrelsens yttranden samt valberedningens förslag med redovisning av inkomna namnförslag. Samtliga dessa handlingar ska tillhandahållas på mötet.

2 § PROPOSITION OCH MOTION

Såväl medlem (motion) som styrelse (proposition) får lämna skriftliga förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över inkommen motion.

3 § SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTSFÖRHET

Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förhinder får medlem företrädas av ombud enligt principen en medlem – en fullmakt. Ombud ska uppvisa skriftlig fullmakt och själv vara röstberättigad medlem i Sotenäs Golfklubb. Vårdnadshavare har dock alltid, oavsett medlemskap, rätt att företräda sina omyndiga, men röstberättigade, barn.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet, enligt upprättad röstlängd.

4 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyllt lägst 15 år,
 • att medlemskapet har beviljats senast två månader före årsmötet, och
 • att förfallna avgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

Yttranderätt på mötet tillkommer även närvarande representanter för SGF och BDGDF samt den som mötet medger sådan rätt.

5 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för Sotenäs Golfklubb och Golfkoncernen.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret av Sotenäs Golfklubb och Golfkoncernen.
 8. (a) Fastställande av resultat- och balansräkning i Sotenäs Golfklubb samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.

(b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagstämman i GISAB angående fastställande av resultat- och balansräkning i GISAB samt disposition av vinst/förlust.

 1. (a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Sotenäs Golfklubb för den tid revisionen avser.

(b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagstämman i GISAB angående ansvarsfrihet för styrelsen i GISAB för den tid revisionen avser.

 1. (a) Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter i Sotenäs Golfklubb för det aktuella verksamhetsåret.

(b) Fastställande av spelavgifter och övriga avgifter i GISAB för det aktuella verksamhetsåret.

 1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för det aktuella verksamhets- och räkenskapsåret i Golfkoncernen.
 2. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner rörande verksamheten i Golfkoncernen.
 3. Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt nominering av andra kandidater.
 4. Val av

(a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;

(b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

(c)  en revisor jämte en suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter      delta;

(d) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;

(e) direktiv till styrelsen inför beslut på bolagstämman om val av ordförande, styrelseledamöter och revisor i GISAB.

 1. Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

6 § VALBARHET

Enbart röstberättigad medlem i Sotenäs Golfklubb är valbar till styrelse och valberedning i Golfkoncernen.

Arbetstagare inom Golfkoncernen får inte väljas till ledamot i styrelse, valberedning eller till revisor eller revisorssuppleant i Golfkoncernen.

Den som är styrelseledamot i Golfkoncernen får inte väljas till revisor.

Enskild medlem får vara ledamot eller ordförande i styrelser i Golfkoncernen under en sammanlagd tid om högst tio (10) år.

Styrelserna inom Golfkoncernen ska bestå av kvinnor och män. Golfkoncernen ska i övrigt ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås och att ungdomar ingår.

7 § EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra årsmöte om en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran.

Styrelsen ska också kalla medlemmarna till extra årsmöte om antalet styrelseledamöter understiger det antal som anges i 7 kap 1 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 7 kap 3 §, eller det kan antas att Sotenäs Golfklubb eller GISAB inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med föredragningslista och möteshandlingar ska dels publiceras på Sotenäs Golfklubbs hemsida, dels distribueras med e-post till av medlemmarna antecknade e-postadresser i medlemsregistret.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vis extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts till föredragningslistan behandlas på mötet.

Det som anges i 4 kap 1 § gäller i tillämpliga delar.

8 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Beslut efter ja-/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Beslut bekräftas med klubbslag.

Frågor enligt 1 kap 9 och 10, samt 2 kap 6 §§ avgörs genom kvalificerad majoritet i form av minst 2/3 av antalet lämnade röster.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den/de som erhållit högsta antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster.

Alla andra frågor avgörs genom absolut majoritet, vilket kräver mer än hälften av antalet lämnade röster.

Vid omröstning som inte avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande förutsatt att mötesordföranden är röstberättigad medlem. I annat fall avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § IKRAFTTRÄDANDE

Beslut fattade av årsmötet gäller från årsmötets avslutande om inte annat beslutas och antecknas i protokollet.

10 § PROTOKOLL

Vid årsmöte ska protokoll föras och undertecknas av mötets ordförande och sekreterare samt valda protokollsjusterare.

Protokollet ska följa föredragningslistan. Samtliga yrkanden inklusive tilläggs- och ändringsyrkanden ska antecknas av mötessekreteraren i protokollet.

Alla beslut som fattas av årsmötet ska protokollföras. Vid personval ska samtliga kandidater antecknas i protokollet med de röster de erhållit.

Medlem har rätt att till protokollet anmäla reservation mot ett beslut.

Årsmötets ordförande och valda protokollsjusterare har rätt att var och en till protokollet bifoga anteckningar med avvikande uppfattning om protokollsinnehållet.

5 kap VALBEREDNING

1 § SAMMANSÄTTNING

Valberedningen ska bestå av ordförande och två (2) övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen ska inom sig utse en vice ordförande.

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § ÅLIGGANDEN

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två (2) månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mandatperiodens slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. I de fall en ledamot inte kandiderar för en ny period bör valberedningen efterhöra vilken kompetens ny föreslagen ledamot bör besitta för att underlätta styrelsens framtida arbete.

Valberedningen ska i möteshandlingarna informera medlemmarna om valberedningens förslag till val.

Innan kandidatnomineringen påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

6 kap REVISION

1 § SAMMANSÄTTNING

Sotenäs Golfklubbs och GISAB:s räkenskaper och förvaltning ska revideras av en ordinarie revisor, som är godkänd eller auktoriserad revisor, samt en suppleant. Dessa personer väljs av årsmötet.

Revisorerna inom Golfkoncernen ska vara oberoende av den som de har att granska och får inte vara medlemmar i Sotenäs GK under den tid revisionsuppdraget pågår.

Till revisor får inte utses en person med familjeanknytning, vänskapsrelation eller som står i någon form av beroendeställning till styrelsen eller anställda i Golfkoncernen.

2 § ÅLIGGANDEN

Revisorerna är valda av medlemmarna på årsmötet och ska årligen för deras räkning genomföra revisionen.

Revisorerna ska granska styrelsens arbete, räkenskaper och förvaltning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret och utföras i enlighet med god revisionssed inom svensk idrott.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Golfkoncernens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, avtal och övriga relevanta handlingar.

Golfkoncernens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast fyra (4) veckor efter avslutat räkenskapsår.

Revisionsberättelsen ska ingå i möteshandlingarna.

7 kap S T Y R E L S EN

1 § SAMMANSÄTTNING

Styrelsen ska bestå av ordförande och sex (6) övriga ledamöter. Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt.

2 § ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen Sotenäs Golfklubbs beslutande organ och ansvarar för Sotenäs Golfklubbs och Golfkoncernens angelägenheter och den löpande ekonomiska förvaltningen.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, SGF:s och föreliggande stadgar – ansvara för Sotenäs Golfklubbs och Golfkoncernens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att Sotenäs Golfklubb och Golfkoncernen följer gällande lagar och bindande regler, bestämmelser och beslut,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget,
  • ansvara för och förvalta Sotenäs Golfklubbs och Golfkoncernens medel,
  • utöva Sotenäs Golfklubbs rösträtt på bolagstämman i GISAB
  • utgöra del av styrelsen i GISAB,
  • utöva arbetsgivaransvaret och säkerställa arbetsmiljön för anställda och ledare,
  • registrera och behandla samtliga medlemmars personuppgifter i Golfens IT-system och därvid upprätthålla personuppgiftsansvaret enligt lag och bestämmelser beslutade av SGF,
  • planera, leda och fördela arbetet inom Sotenäs Golfklubb och Golfkoncernen och för detta utarbeta arbetsordning och instruktioner för underliggande klubborgan,
  • fortlöpande informera medlemmarna om Sotenäs Golfklubbs angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada klubbens intressen,
  • lämna revisorerna upplysningar, räkenskaper och handlingar enligt vad som närmare anges i 6 kap 1 §,
  • förbereda och kalla till årsmöte och extra årsmöte,
  • begära att anställda och ledare uppvisar utdrag från belastningsregistret enligt bestämmelserna i 8 kapitlet 5 § RF:s stadgar,
  • utse ombud och övriga representanter samt delta i beslutande möten inom de golf- och idrottsorganisationer som Sotenäs Golfklubb tillhör.

Ordföranden är Sotenäs Golfklubbs och Golfkoncernens officiella representant och ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt dessa stadgar och övriga för klubben bindande regler, bestämmelser och beslut. Vid ordförandens förfall ska vice ordföranden, eller annan inom styrelsen som styrelsen utser, träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom särskild upprättad arbetsordning.

3 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Vid sammanträdet ska ledamöterna vara närvarande fysiskt eller genom elektronisk uppkoppling (digitalt möte) eller i en kombinerad form (hybridmöte).

Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter begär det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som begärt sammanträdet kalla till det.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig behandling (beslut per capsulam). Ärende som beslutas per capsulam ska behandlas och fastställas på nästa ordinarie sammanträde.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående ska protokoll upprättas och arkiveras. Protokoll ska föras i nummerföljd och justeras av mötesordföranden och utsedd protokolls-sekreterare. Samtliga i kallelsen angivna ärenden ska protokollföras med redogörelse för ärendet, styrelsen beslut samt eventuellt avvikande mening eller omröstning.

Om styrelsen inte beslutar om annat är protokollen inte offentliga. Protokollen ska dock alltid tillställas revisorer och valberedningen i god tid innan årsmötet.

4 § DELEGERING AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får, där så är möjligt ur ett ansvarsperspektiv, delegera sina åtaganden och beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i Sotenäs Golfklubb, enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Sådana uppdrag kan gälla för viss tid eller tills vidare.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

8 kap GOLFKLUBBENS ORGANISATION I ÖVRIGT

1 § KOMMITTEER

Sotenäs GK bör för sin idrottsliga verksamhet ha följande kommittéer:

 • Banprojektkommitté
 • Damkommitté
 • Juniorkommitté
 • Paragolfkommitté
 • Tävlingskommitté
  – OPAL kommitté
  – Seriespelkommitté
 • Handicap- och regelkommitté

2 § INSTRUKTIONER  

Styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande kommittéerna har, samt hur återrapportering till styrelsen ska ske.

3 § BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

Kommittéer ska upprätta ett förslag till budget och verksamhetsplan för kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och plan ska ges in till styrelsen för godkännande och fastställande.